ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ www.paulparaenglish.com ของบริษัท พอลโฟลิโอ จำกัด ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นระหว่างบริษัท พอลโฟลิโอ จำกัด (“บริษัท” "paulparaenglish.com" หรือ "ผู้ให้บริการ" หรือ "เว็บไซต์") ฝ่ายหนึ่ง กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท และหรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ใช้บริการที่เป็นผู้เยาว์ด้วย (“ผู้ใช้บริการ” “ผู้ใช้งาน” “ผู้เรียน” ) อีกฝ่ายหนึ่ง

วัตถุประสงค์ในการให้บริการ

เว็บไซต์นี้ ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆของบริษัทในช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกของผู้เรียน และเพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้ใช้บริการ ให้ได้เข้าถึงการศึกษาในรูปแบบของผู้ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์ได้อย่างสะดวก สามารถเข้าถึงเพื่อใช้งานได้ ทุกสถานที่ ทุกเวลา

ท่านในฐานะผู้ใช้บริการจะต้องให้ความยินยอมและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ paulparaenglish.com ฉบับนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ paulparaenglish.com ตามรายละเอียดต่อไปนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วน การใช้บริการใน paulparaenglish.com ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการทำการสมัครสมาชิก ลงทะเบียนเข้าใช้งาน paulparaenglish.com รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสมัครเรียน การเข้าชมวิดีโอการสอน เข้าถึงแบบทดสอบการเรียน เข้าถึงเอกสารประกอบการเรียน หรือเข้ารับการประเมินผลการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เข้าถึงการเลือกหรือสมัครคอร์สเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม การซื้อสินค้าหรือบริการ ทางบริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทแล้ว โดยจะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและทำความเข้าใจ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้วและตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงนี้ทุกประการ

การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ เป็นครั้งคราว ดังนั้น ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอๆ เพื่อช่วยให้คุณได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอยู่ตลอด

 • ในการใช้งานเว็บไซจ์ของบริษัท ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเป็นสมาชิก ด้วยการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ประวัติการศึกษา และข้อมูลของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ของผู้ใช้บริการที่เป็นผู้เยาว์ เป็นต้น
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังอยู่ในฐานะ ผู้เยาว์ ตามกฎหมาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี และบุคคลที่มีอายุระหว่าง 17 – 20 ปีที่ยังไม่สมรส การใช้ซื้อสินค้าหรือการใช้บริการใด ๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการสมัครสมาชิก ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งาน การซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ จากการบริการภายใต้เว็บไซต์นี้ จะต้องกระทำโดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ใช้บริการด้วย ซึ่งการสมัครสมาชิกและซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อเข้าใช้บริการภายในเว็บไซต์นี้ บริษัทจะถือว่าบุคคลผู้ต้องให้ความยินยอมตามกฎหมายดังกล่าว ได้ยินยอมให้ผู้ที่อยู่ภายใต้ความปกครองของท่านเข้าเป็นผู้ใช้บริการและหรือเข้าใช้บริการตามเงื่อนไข และข้อตกลงนี้ และจะรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้บริการระหว่างการใช้บริการนี้ทุกประการ
 • กรณีที่ได้ชำระค่าสินค้าหรือบริการแล้ว ผู้ใช้บริการไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน โอนย้ายสิทธิการซื้อสินค้าหรือให้บริการและสิทธิประโยชน์อื่นใดจากบริษัทไปยังบุคคลอื่น หรือทำการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้งานเดิมไปยังบัญชีผู้ใช้งานใหม่ หรือบัญชีผู้ใช้งานอื่น นอกจากผู้ใช้งานตามที่ระบุไว้แล้ว ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก/สมัครเรียน/ลงทะเบียนเข้าใช้งาน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • การใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถคืนสิทธิ โอนสิทธิ ให้เช่า หรือขายให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก สามารถใช้งานซื้อสินค้าหรือบริการ และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในเว็บไซต์
 • การลงทะเบียนสมาชิก ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้องสมบูรณ์และตรงกับความเป็นจริง
 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ถือเป็นสาระสำคัญของการสมัครเป็นสมาชิก ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์นี้ ทางบริษัทมีสิทธิที่จะเพิกถอน การเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และมีสิทธิระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดยที่บริษัทไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานทั้งสิ้น

ข้อจำกัดการใช้งานเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท และจะไม่มีสิทธิกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

บริษัทฯ อาจปฏิเสธการให้บริการฯ อาจยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการฯ หรืออาจลบบัญชีที่ลงทะเบียนเสร็จแล้ว ของผู้ใช้บริการ แม้การบริการจะยังไม่สิ้นสุดลงตามข้อตกลงการให้บริการ หากพบการกระทำดังต่อไปนี้

 1. กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและความลับทางการค้าใด ๆ ของบริษัท รวมถึงไม่จำกัดเพียง การทำซ้ำ คัดลอก ต่อเติมดัดแปลง จัดจำหน่าย ขายต่อ การกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบ หรือการใช้ประโยชน์ในทางการค้าในทำนองอื่นใด จากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการให้บริการภายในเว็บไซต์นี้ ของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
 2. การแจกจ่าย แบ่งปัน หรือร่วมกันใช้บริการกับบุคคลอื่น รวมถึงการโอนบัญชีผู้ใช้งาน การโอนสิทธิเข้าถึงการบริการ หรือการโอนความเป็นสมาชิกของตนให้แก่บุคคลอื่น เพื่อเข้าใช้บริการ การนำบัญชีผู้ใช้ของตนไปให้ผู้อื่นใช้โดยมิชอบและไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 3. การคัดลอก เผยแพร่ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ทำลาย ขโมยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ใช้วิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) หรือขัดขวางบริการของบริษัท รวมถึงการใช้วิธีการดึงข้อมูล (scraping) ใช้สไปเดอร์ (spider) ใช้อินเตอร์เน็ตบอต (Internet bot) หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ เข้าไปในการบริการของบริษัท
 4. การปล่อย อัพโหลด ส่ง หรือโพสต์ข้อมูลที่มีไวรัส (virus) โทรจัน (Trojun) วอร์ม (worm) สปายแวร์ (spyware) โค้ด (computer code) scrape ไฟล์ (file) หรือโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผล รบกวน หรือเข้าไปควบคุมการให้บริการของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่
 5. การกระทำที่มีลักษณะเป็นการบิดเบือนข้อมูล หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท
 6. การเผยแพร่ข้อความใด ๆ ที่มีเนื้อหาแสดงออกถึงความรุนแรง ความคุกคามทางเพศ ลามก หรือการเลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง สถานภาพทางสังคม หรือสมาชิกภาพทางสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย เดือดร้อน หรือเสียหายจากเนื้อหาที่ผู้ใช้เผยแพร่ เช่น เนื้อหาลามกที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 7. การกระทำ ใช้ หรือสนับสนุน กระทำอาชญากรรม ฉ้อโกง หรือฟอกเงินทุกรูปแบบ
 8. การกระทำการใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) , เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของ บริษัทหรือข้อมูลและบริการอื่นๆ
 9. การกระทำการ ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด ของบริษัท ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 10. ผู้ใช้งานใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานอื่นใด
 11. ผู้ใช้งานกระทำการที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้งานอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต
 12. กรณีผู้ใช้งานเป็นเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ในการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ รวมถึงการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
 13. ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการสมัครเว็บไซต์นี้ เป็นเหตุให้บริษัทหรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย
 14. ผู้ใช้งานมอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (password) ดังกล่าวไปใช้

หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

การใช้บริการผ่านบัญชีผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง นำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้บริการเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง ให้สามารถรองรับการเข้าถึงและการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งยังต้องจัดทำให้สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมพร้อมใช้งานเว็บไซต์ มิฉะนั้น หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดจากการเข้าถึงและการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพราะเหตุดังกล่าว บริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบทั้งสิ้น

คำรับรองของผู้ใช้บริการ

ผู้บริการให้คำรับรองว่าได้อ่าน รับทราบ เข้าใจ และตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ ค่าบริการ ตลอดจนรายละเอียดของการบริการ ก่อนสมัครเป็นสมาชิก หรือก่อนชำระเงินเพื่อใช้บริการนี้แล้ว เมื่อได้สมัครสมาชิก และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานการบริการภายในเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะรักษาบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (password) ไว้เป็นความลับ และไม่นำบัญชีผู้ใช้งานของตนไปให้ผู้อื่นใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท รวมถึงทำการเก็บรักษาข้อมูลที่ใช้ในการเรียนการสอนของบริษัทที่ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ไว้เป็นความลับระหว่างบริษัทกับผู้ใช้งานเว้นแต่ประสบการณ์และความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนของผู้ใช้บริการที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้แก่บริษัท ผู้ใช้บริการสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ภายใต้ข้อตกลงและวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ด้วย

ทรัพย์สินทางปัญญาและความลับทางการค้า

เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ เนื้อหา ข้อมูล โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ ตามที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ อันความลับทางการค้าของบริษัท เป็นสิทธิของบริษัท พอลโฟลิโอ จำกัด โดยจำกัดการเข้าใช้งาน และห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานหรือบุคคลใด ๆ คัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนา แจกจ่าย แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ต่อบุคคลอื่นหรือสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือใช้ประโยชน์อื่นใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เอกสารการเรียน เฉลยแบบทดสอบ/เฉลยข้อสอบ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย ดังนั้น ผู้ใช้งานต้องห้ามใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นแล้ว บริษัทหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

การชำระค่าบริการ การเปลี่ยนรูปแบบการใช้บริการ และการยกเลิกบริการ

บริษัทจะเก็บเงินค่าสินค้าและบริการล่วงหน้า ในรูปแบบการชำระค่าสินค้าและบริการตามที่ผู้ใช้บริการเลือกซื้อภายในเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถชำระค่าบริการผ่านทางช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และจัดส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัทตามขั้นตอนที่กำหนดสำหรับการซื้อสินค้าและบริการนั้น ผู้ให้บริการจะทำการตรวจสอบและอนุมัติให้ทำเข้าถึงการบริการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ท่านดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกและชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการแล้วเสร็จภายใต้เงื่อนไขการชำระเงิน และรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้ด้วย บริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการ ยกเลิกการบริการ หรือคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกและได้รับอนุมัติคำสั่งซื้อหรืออนุมัติการเข้าถึงบริการอันเป็นความลับทางการค้าของบริษัทภายในเว็บไซต์นี้แล้ว บริษัทผู้ให้บริการจะไม่คืนเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการทุกประเภทแก่ผู้ใช้บริการ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

บริษัทจะแจ้งให้ทราบและประชาสัมพันธ์ รายการโปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษต่างๆ และรายการส่งเสริมการขายในลักษณะต่างๆ ตามนโยบายของบริษัท ทางหน้าเว็บไซต์ การตกลงเข้าร่วม/ตกลงซื้อสินค้าหรือใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนั้น ผู้ใช้งานรับรองว่า จะอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดของรายการส่งเสริมการขาย เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจรายการส่งเสริมการขายให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้ง และผู้ใช้งานได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขของรายการ ส่งเสริมการขายแล้วทุกครั้ง ก่อนการเข้าร่วมและหรือชำระค่าสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่ปรากฎหรือแสดงภายในเว็บไซต์ โดยบริษัทจะถือว่า รายการส่งเสริมการขายเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงในการ ใช้บริการฉบับนี้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ “ผู้ให้บริการ” จะถูกจำกัดไม่เกินจำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้า” และหรือ ”บริการ” เท่านั้น

การจำกัดความรับผิด

ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการและหรือสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์หรือจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์ บุคคลผู้ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียวและกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดการใช้บริการเว็บไซต์นี้ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 1. เว็บไซต์ไม่รับประกันในคุณภาพ ข้อมูลภาพ เนื้อหาข่าวสารที่ผู้ใช้งานรับ-ส่งผ่านระบบเครือข่ายของเว็บไซต์
 2. เว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดในเหตุอันเนื่องมาจากเกิดความล่าช้า ผิดพลาด ขาดตกบกพร่องหรือการขัดข้อง ของวงจรสื่อสารที่ใช้ในการให้บริการของเว็บไซต์แต่อย่างใด
 3. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า และไม่คืนเงินบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ระบบการให้บริการ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า เว็บไซต์ไม่อาจรับประกันว่า เปิดเข้าใช้งานหรือการใช้งานเว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา และรวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือไม่มีข้อผิดพลาด และปราศจากไวรัสหรือสิ่งที่ก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้งานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากการกระทำของบุคคลภายนอก หรือข้อขัดข้องทางเทคนิคอื่นใด

การยกเลิกการใช้สินค้า

หากผู้ใช้บริการกระทำผิดเงื่อนไขในการใช้สินค้าและหรือบริการฉบับนี้ บริษัทสามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้ สินค้าและหรือบริการของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ในทันที กรณีมีข้อพิพาทคำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

การเป็นโมฆะของเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

หากข้อกำหนดใดในเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าการโมฆะในข้อกำหนดนั้น ๆ ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้ออื่น ๆ ในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ อีกทั้งยังสามารถบังคับใช้ต่อไปได้

กฎหมายบังคับใช้

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ และข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากการบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายและเขตอำนาจของศาลในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

การร้องเรียน และการติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือการละเมิดสิทธิ มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการและเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ สามารถติดต่อสอบถามบริษัทได้ที่

บริษัท พอลโฟลิโอ จำกัด
294/1 อาคารเอเชีย ชั้นที่ 2 ถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล eng.paulpara@gmail.com
เว็บไซต์ www.paulparaenglish.com

ผู้ใช้บริการได้อ่าน รับทราบ เข้าใจ และตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ ค่าบริการ ตลอดจนรายละเอียดของการบริการ ก่อนสมัครเป็นสมาชิก หรือก่อนชำระเงินเพื่อใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว